10 april, 2016

Dagis

JUST NU HAR VI TVÅ LEDIGA PLATSER FÖR LITEN HUND I GRUPPRUM. MAILA DIN INTRESSEANMÄLAN TILL tassmanien@gmail.com

Större hundar i vårt närområde kan vi erbjuda rastning mitt på dagen.
Vid behov av dagis för större i närområdet så är ett tips att kontakta Dogs in motion.
Vid behov i Lund så testa Karmas Hundcenter.

Vårt mål är att alla hundar som kommer till oss ska trivas och vara lika lyckliga & nöjda som om de vore hemma!

Naturligtvis är våra lokaler och rastgårdar godkända av Jordbruksverket och Länsstyrelsen och vi uppfyller alla de nya reglerna.

Vår önskan och föresats är att alltid kunna hitta en lösning som fungerar för dig och din hund!

Såhär bor hundarna hos oss!

Aktivering som erbjuds hos oss på TassManien hunddagis

 • Koppelpromenader
 • Lek i rasthagar
 • Cykelturer
 • Spår- och sökövningar
 • Bad & simning
 • Godisbollar & godisspel

Priser

 • Heltid (må-fre) – 2800 kr/månad
 • Deltid 3 fasta dgr/vecka – 2200 kr/månad
 • Deltid 2 fasta dgr/vecka – 2000 kr/månad
 • Enstaka dag, vardag – 300 kr/dag
 • Enstaka övernattning (dagishund) – +100 kr/natt
 • Helgdagis – 375 kr/dag (225 för fast dagishund)

Alla priser inkl. moms

Löptikar stannar hemma utan reducerad avgift.

Dagiset håller stängt i juli månad och ingen avgift begöver betalas den månaden.
Dock är pensionatet öppet och självklart är även dagishundarna välkomna att bo på pensionat i juli.

Rabatt

För hundar från samma hem erbjuds 30% rabatt för hund nummer två. Fler hundar kan vi tyvärr inte rabattera.

Villkor

För att få gå på TassManiens Hunddagis måste vissa villkor uppfyllas. Allt för hundarnas bästa!

 • Hunden ska vara frisk och minst grundvaccinerad. Vaccinationsintyg krävs!
 • Hunden ska vara försäkrad.
 • Hunden ska vara morgonrastad innan den lämnas på dagis.
 • Hundar som äter lunch har mat med sig.
 • För löptikar gäller särskilda regler.
 • Vid akut sjukdom eller skada förbehåller vi oss rätten att ta hunden till veterinär, även om vi inte lyckats nå ägaren på telefon. Ägaren står för kostnaden för sådana eventuella veterinärbesök.
 • Om hunden ska hämtas av någon annan än ägaren ska detta meddelas i förväg.

Inskolning

Det är förstås väldigt individuellt hur pass känsliga olika hundar är för nya miljöer men som en riktlinje säger vi såhär: Vi vill att hunden kommer till dagiset tillsammans med matte eller husse 1-2 gånger och stannar en timme eller så i samband med att den ska börja tillbringa sina dagar hos oss. Sedan är det bra om den på sin första dag själv på dagiset kan få åka hem efter en halvdag. Allt för att hunden ska känna sig så trygg och hemtam som möjligt hos oss.

Prislista veterinärbesök/rehab:

Vi tar dagis/pensionatshundar med på bokade veterinärbesök om ni vill ha hjälp med detta. Dock vill vi att besöket sker hos någon av Öresunds veterinärkliniks kliniker.

Milersättning                                        45 kr/mil
Timersättning                                       100 kr/timme

Hundägaransvar

I fråga om hundägarens ansvar för skador som hunden orsakat gäller lagen om tillsyn av hundar år 1943, där första paragrafen har följande lydelse: ”Hund skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter erfordras för att förebygga att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet.” Här anges hur hundägaren ska uppträda. Brister han i tillsyn över hunden har han uppträtt oförsiktigt eller vårdslöst och är vållande till skador som kan uppstå. ”Vållande” är grunden för skadeståndsskyldighet i svensk rätt. Sjätte paragrafen i hundlagen har följande lydelse: ” Skada som orsakas av hund skall ersättas av dess ägare, ändå att han ej är vållande till skadan. Vad ägaren sålunda nödgats utgiva äger han söka åter av den som vållat skadan. Vad nu stadgats om ägare till hund gäller ock den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande”. Detta innebär att även om hundägaren är helt utan skuld till skadan blir han skyldig att utge skadestånd. Denna skadeståndsskyldighet – strikt ansvar – åvilar även den som för längre eller kortare tid tagit hand om hunden till exempel för dressyr, jakt eller för vård under ägarens bortovaro.

Hur skyddar sig hundägaren?

Varje ansvarskännande medborgare bör teckna en ”Villaförsäkring” eller ”Hemförsäkring”. I dessa försäkringar ingår också försäkring mot skadeståndsskyldighet (privatansvar) som omfattar även familjens hund eller hundar. Blir hundägaren skyldig betala skadestånd kan han anlita sin försäkring och få ersättning med avdrag för självrisk. Reser han bort och lämnar hunden till en bekant och hunden därvid orsakar skada, biter någon, springer ikull en äldre person, så blir hundägaren och den tillfälllige vårdnadshavaren solidariskt ersättningsskyldiga. Den skadelidande kan vända sig till vem han vill av dessa två och begära ersättning. Finns villa- eller hemförsäkring träder försäkringsbolaget in. Skulle det gå så illa att hunden biter vårdnadshavaren så kan enligt vad som sagts ovan, denne icke utfå ersättning på egen ansvarighetsförsäkring, utan får rikta sina anspråk mot hundägaren och dennes försäkringsbolag.

Hur skyddar sig kenneln och hundpensionatet/dagiset?

Som redan nämnts ovan gäller ju strikt ansvar för hundägaren och även för vårdnadshavaren av hunden. Tar man på en hundkennel eller ett hundpensionat för kortare eller längre tid hand om annans hund blir man således solidariskt ansvarig med hundägaren om hunden skulle orsaka skada. Den som driver rörelse med hundarna, det vill säga en affärsmässig verksamhet, kan i ansvarfrågor icke åberopa sin hemförsäkring. Man har däremot möjlighet att teckna en ”Företagareförsäkring” i vilken kan ingå ansvarsförsäkring för ett visst angivet antal hundar. En sådan ansvarsförsäkring bör varje hundpensionats- eller kennelinnehavare som tar emot andras hundar teckna. För att belysa vad som kan inträffa och hur försäkringen fungerar skall anföras några exempel.
A) Hund biter och skadar eller dödar annan omhändertagen hund Här blir således ägaren till hunden ansvarig tillsammans med den som har hand om hunden, det vill säga pensionatsinnehavaren. Den skadelidande kan utkräva skadestånd av vem han vill av dessa två. Saknar den skadevållande hundens ägare hemförsäkring och hans ekonomi inte klarar skadeståndet, kan hundpensionatsinnehavaren bli skadeståndsskyldig och hans enda möjlighet att skydda sig är då att teckna en företagarförsäkring i vilken ansvarsmoment ingår.
B) Omhändertagen hund skadar sig själv Som framgår av ovanstående måste det föreligga ett vållande för att ersättning skall kunna utkrävas. Om i ett fall som ovanstående hunden visserligen skadar sig själv men detta beror på vårdnadshavarens försumlighet, till exempel genom att denne icke stängt in hunden på ett betryggande sätt, så blir vårdnadshavaren skadeståndsskyldig. Eftersom ansvarsmomentet icke kan åberopas när det gäller omhändertaget gods, i detta fall hunden, vare sig i hem eller företagarförsäkring får vårdnadshavaren själv svara för hundägarens eventuella skadeståndskrav. Han bör därför, innan han får hunden i sin vård, tillse att hunden är liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Om detta icke föreligger vållande, utan hunden skadat sig genom en ren olyckshändelse så är vårdnadshavaren icke skyldig att utbetala ersättning för veterinärvårdskostnader eller hundens liv. Dessa kostnader får hundägaren stå för och han kan försäkra sig mot risken genom att teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring.
C) Hund smiter och orsakar i samband därmed skada, biter någon, en cyklist kör omkull Här blir hundägaren och vårdnadshavaren solidariskt ansvariga. Har hund- ägaren en hemförsäkring så kan han utnyttja denna. Saknar hundägaren en sådan försäkring och icke har ekonomiska möjligheter att betala skadestånd kan hundpensionatet ensamt bli skadeståndsskyldig. Den försäkring som träder in är ansvarsmomentet i företagarförsäkringen.
D) Hund smiter och kan ej återfinnas eller återfinns död Om vållandet anses åvila kenneln eller hundpensionatet genom att de försummat att se till hunden eller låsa in den på sådant sätt att den inte kunnat smita, så blir de skadeståndsskyldiga. Här gäller samma sak som under B). Ansvarförsäkring kan icke åberopas för omhändertaget gods. Vårdnadshavaren bör därför tillse att hunden är liv-, veterinärvårdsförsäkrad när han mottager den i sin vård. Föreligger icke något vållande från vårdnadshavaren vilar bördan på hundägaren. Har han ingen livförsäkring på hunden så får han själv stå för risken. Har han livförsäkring så utbetalas ersättning från denna.

Liv- och veterinärvårdsförsäkring

Tyvärr är våra fyrbenta vänner själva utsatta för sjukdomar och skador i rätt stor omfattning. Den som förlorar en hund vill ofta skaffa sig en ny och kan då ha stöd av en försäkring. Man kan således teckna en försäkring på hundens liv. Denna försäkring utfaller om hund på grund av sjukdom eller skada dör eller på veterinärs inrådan måste avlivas eller kommer bort. I vissa fall kan också partiell ersättning utgå. Försäkringen är även kompletterad med ett veterinärvårdsskydd. Kostnaderna för besök hos veterinären kan bli dryga. Försäkringen lämnar ersättning med hela beloppet så när som på en mindre självrisk. Ersättning utgår dock icke för resor, transporter och inte heller för receptskriven medicin. En sådan liv- och veterinärvårdsförsäkring gäller även om försäkringstagaren/hundägaren tillfälligtvis lämnar ifrån sig hunden till exempel till en hundkennel eller på ett hundpensionat. För den enskilde hundägaren med hemförsäkring gäller att hunden ingår i lösegendomen. Detta innebär bland annat att om hunden skulle brinna inne utgår i allmänhet ersättning på hemförsäkringen.

Friskrivningsklausul

En del kennlar och hundpensionat har sökt lösa ansvarsfrågan genom friskrivningsklausuler av olika formuleringar. Det kan vara skäl att på- peka att en vårdnadshavare icke kan friskriva sig från ansvar mot tredje man. Om omhändertagen hund smiter och kanske vållar en trafikskada eller biter någon person utanför hundpensionatet, är en eventuell friskrivningsklausul ogiltig och vårdnadshavaren tillsammans med hund- ägaren solidariskt ansvarig för skadan.

Slutsats

Den enskilde hundägaren bör se till dels att han har hemförsäkring, dels att hunden är liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Innehavaren av hundkennel eller hundpensionatet bör tillse att han har en företagarförsäkring med ansvarighetsmoment samt givetvis också en liv- och veterinärvårdsförsäkring för egna hundar. Dessutom bör han se till att de hundar han tar emot är liv- och veterinärvårdsförsäkrade till betryggande belopp, eftersom ansvarsförsäkringen icke omfattar omhändertagen hund.

brit-logo

– kan köpas i vår butik som ligger vägg i vägg med dagiset!